Pravidlá ochrany osobných informácií

Občianske združenie OPORA o.z.(ďalej len organizácia) si uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov svojich zákazníkov. Z tohto dôvodu týmto informuje svojich zákazníkov o „Pravidlách ochrany osobných údajov“, ktoré sa  vzťahujú na ním poskytované služby a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov jeho zákazníkov.

Osobné údaje  zákazníkov sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

OPORA o.z., J.D. Matejovie 952/75, Čierny Balog 976 52
IČO: 51168014
DIČ: 2120633031

Organizácia je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Brezno
číslo živnostenského registra 630-17198

Osobné údaje, ktoré zhromažďuje a spracúva  organizácia

Organizácia zhromažďuje a spracúva iba tie osobné údaje, ktoré  získa od zákazníkov

  • prostredníctvom prihlasovacích formulárov na vzdelávacie aktivity. Údaje, ktoré sa takýmto spôsobom získajú sú: Meno, Priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity,  /v prípade právnickej osoby aj Názov firmy, Adresa, IČO, DIČ, IČDPH/ E-mailova adresa, Kontaktné telefonické číslo účastníkov (kvôli zisteniu dôvodov prípadnej  neprítomnosti na vzdelávacej aktivite).

 

Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov získaných prostredníctvom prihlasovacích formulárov na vzdelávacie aktivity je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu a na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník), alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Pre tento účel je poskytovanie osobných údajov zákazníka úplne dobrovoľné, a je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov, by nebolo možné zmluvu so zákazníkom  uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

 

Doba uchovávania osobných údajov zákazníkov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú pokiaľ dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá, ak to osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak.

Bezpečnosť osobných údajov zákazníkov

Osobné údaje zákazníkov  sú umiestnené na firemnom serveri organizácie, ktorý je chránený firewallom antivírusovým programami a ďalšími bezpečnostnými opatreniami.

Prístup k osobným údajom zákazníkov

Osobné údaje zákazníkov nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím stranám.

 

Práva zákazníkov v súvislosti s ochranou osobných údajov

Zákazníci sa svojich  práv  môžu domáhať telefonicky, e-mailom alebo písomne u zodpovednej osoby, na ktorú je nižšie uvedený kontakt.

  • Právo na prístup k osobným údajom

Zákazníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré organizácia spracúva.

  • Právo na opravu osobných údajov

Zákazníci majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné

  • Právo na vymazanie osobných údajov – “právo na zabudnutie”

Po ukončení plnenia zo zmluvného záväzku, majú zákazníci  právo na vymazanie poskytnutých údajov.

  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Zákazníci majú  právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov), prípade, že budú mať pochybnosti o tom, že ich  práva boli porušené.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Andrea Ťažká
J.D. Matejovie 952/75
Tel.: +421 908 508 491
E-mail: oporaoz@sanynet.sk